Uwaga szczury!

Szczury to zwierzęta żyjące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, na terenach słabo zaludnionych szczurów nie ma. To człowiek mimowolnie zapewnia szczurom schronienie i pożywienie. Dokarmiając bezdomne koty i dzikie gołębie dokarmiamy szczury, lisy i dziki.

Odpady kanalizacyjne

Z uwagi na występujące w ostatnim czasie kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej, których przyczyną w głównej mierze jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, zwracam uwagę i przypominam, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.2015.139 j.t]: “Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.”