Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn

Informacja

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID – 19 zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

W wyjątkowych sytuacjach służymy pomocą w siedzibie Spółdzielni.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Zawiadomienie Zarządu SM “Jadwiżyn” w Pile

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca 2020 roku epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia ludzkiego – Zarząd SM „Jadwiżyn” informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie zwołane po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie pisma na klatkach schodowych domów, w siedzibie Spółdzielni, na stronie internetowej oraz publikację w prasie lokalnej.


Uwaga szczury!

Szczury to zwierzęta żyjące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, na terenach słabo zaludnionych szczurów nie ma. To człowiek mimowolnie zapewnia szczurom schronienie i pożywienie. Dokarmiając bezdomne koty i dzikie gołębie dokarmiamy szczury, lisy i dziki.
Uwaga szczury ulotka

Komunikat w sprawie wzrostu kosztów odbioru odpadów

Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka kosztów energii elektrycznej i paliwa to główne powody podwyżki cen za wywóz odpadów z terenu Związku Międzygminnego “PRGOK”. To pierwsza podwyżka od 2013 roku.

Komunikat Związku Miedzygminnego “PRGOK”

Montaż instalacji ciepłej wody w mieszkaniach

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE załączamy klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Klauzula informacyjna

Lokal użytkowy do wynajęcia

Do wynajęcia lokal użytkowy znajdujący się przy ulicy Królowej Jadwigi 15.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 118,80m2
Stawka najmu do negocjacji.

 

Galeria zdjęć:

Odpady kanalizacyjne

Z uwagi na występujące w ostatnim czasie kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej, których przyczyną w głównej mierze jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, zwracam uwagę i przypominam, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.2015.139 j.t]: “Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym
 2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.”

Zobacz cały dokument

Uruchomienie systemu EBOK

Spółdzielnia mieszkaniowa uruchomiła dostęp do elektronicznego biura obsługi mieszkańca.

Informacje na temat systemu można uzyskać poniżej:
E-bok konto czynszowe mieszkańca

Remonty instalacji domofonowych

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn w porozumieniu z firmą ANTIS s.c. wprowadza od 2015r. jeden z najnowocześniejszych systemów domofonowych. W ramach corocznego planu remontów instalacji domofonowej wymieniane są panele zewnętrzne, które są zastępowane nowymi klawiaturami cyfrowymi wyposażonymi m.in. w elektroniczny spis nazwisk, zamek szyfrowy oraz czytnik breloków zbliżeniowych. W ramach remontów instalacji domofonowych wymieniane są również aparaty w mieszkaniach. Nowe aparaty wyposażone są w diody LED sygnalizujące dzwonienie, regulację głośności dzwonka, posiadają możliwość wyłączenia dzwonienia jak również możliwość wyłączenia potwierdzenia użycia kodu lub breloka.

Instrukcja obsługi dostępna w dziale poradniki

Warto przeczytać

Uruchomienie systemu EBOK

Spółdzielnia mieszkaniowa uruchomiła dostęp do elektronicznego biura obsługi mieszkańca.

Informacje na temat systemu można uzyskać poniżej:
E-bok konto czynszowe mieszkańca

Segregacja śmieci

Co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2013 r. roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Od tego dnia to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W Pile w tym celu zawiązał się Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Dodatki mieszkaniowe

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Tytuł prawny
O dodatek mogą się ubiegać osoby:
1. Wynajmujące mieszkanie,
2. Posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie),
3. Właściciele mieszkania lub budynku,
4. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe
W przypadku osób mieszkających samotnie – średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal – dochód na 1 osobę w domu musi być niższy niż 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2016 r. najniższa emerytura wynosi 882,56zł brutto). Tak więc, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1544,48, a rodzina 1103,20 zł na osobę.

Jeżeli dochód jest trochę wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku. O ile kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek będzie przysługiwał, ale będzie obniżony o kwotę różnicy między dochodem a dodatkiem.

Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.

W przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania,
 • po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że np. składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek są wliczane do dochodu.
Jakich dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Dochód z gospodarstwa rolnego
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów (w hektarach przeliczeniowych) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kryterium powierzchniowe
Kryterium to odnosi się do powierzchni lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób.

Przepisy określają tzw. normatywną powierzchnię mieszkania, ale dopuszczają też możliwość przekroczenia tej powierzchni, ale nie więcej niż o:

 • 30%, albo
 • 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (to oznacza stosunkowo bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Poniższa tabela pokazuje kryteria powierzchniowe wraz z dopuszczalnymi przekroczeniami:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia mieszkania Zwiększona powierzchni nie przekraczająca 30% powierzchni normatywnej

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50% powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu)

1 35m2 45,50m2 52,50m2
2 40m2 52m2 60m2
3 45m2 58,50m2 67,50m2
4 55m2 71,50m2 82,50m2
5 65m2 84,50m2 97,50m2
6 70m2 91m2 105m2

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna dopuszczalna powierzchni zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w orzeczeniu o niepełnosprawności ma zapis o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wydatki uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

W zależności od typu mieszkania brane są pod uwagę przykładowe wydatki:
czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu (mieszkania komunalne, wynajmowane),
opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale (mieszkania spółdzielcze),
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy (mieszkania własnościowe),
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego), opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych i inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczanie do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Uwaga! Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się taką wysokość opłat, jakie obowiązywałyby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Link: Dodatki Mieszkaniowe